Vedtekter for Norsk Peugeot Klubb

Vedtatt på årsmøte på Lørenskog 3/3-2007

 1. Klubbens navn er Norsk Peugeot Klubb (NPK)
 2. Klubbens formål:
  1. Bidra til å oppspore, restaurere og bevare kjøretøyer og gjenstander med tilknytting til Peugeot-fabrikkene.
  2. Arbeide for økt interesse og kunnskap om slike kjøretøy.
  3. Arrangere møter, turer, løp og andre arrangementer for klubbens medlemmer med familie, og være med i andre arrangementer som klubben finner formålstjenlig.
  4. Samarbeide med andre klubber og organisasjoner med fellesinteresser.
  5. Bistå medlemmene med opplysninger, og formidling av deler og utstyr, knyttet til klubbens formål.
 3. Som medlemmer opptas personer, firmaer, og organisasjoner som støtter klubbens formålsparagraf.
 4. Medlemskontigent gjelder for kalenderåret, og fastsettes av årsmøtet ved simpelt flertall. Kontigent betalt i årets siste kvartal, gjelder også etterfølgende år. Medlemmer som ikke har betalt kontigent innen 1. Kvartal (i løpet av mars Måned.) blir strøket. Styrets medlemmer er fritatt det etterfølgende kalenderår, som dekning for u-dokumenterte utgifter.
 5. Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet bestemmer vedtekter for klubben og velger styrets sammensettning i henhold til vedtektene. Årsmøtet godkjenner styrets virke samt regnskap for siste år. Vedtektesendringer kan foretas av årsmøte med 2/3 flertall.
 6. Styret består av leder, sekretær, kasserer, styremedlem og en varamann. Styret velges for to år av gangen slik at halve styret står på valg hvert år. Varamann velges for ett år. Varamann trer inn etter avtale med styret. Styret utnevner en redaktør og en Web- ansvarlig.
  Styret fatter vedtak og tar avgjørelser mellom årsmøtene, innefor rammen av klubbens vedtekter. Styrets avgjørelser fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikehet har lederen dobbeltstemme.
 7. Årsmøte avholdes i første kvartal. Innkalling skal være medlemmene Ihende 14 dager i forveien. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret ihende senest en uke (7 dager. Ref. Tilføyelse) i forveien. Kun medlemmer har stemmerett på årsmøtet.